Publications

Good View Hunting: Learning Photo Composition from 1 Million View Pairs

CVPR 2018

Publication date: June 18, 2018

Zijun Wei, Jianming Zhang, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Radomír Měch, Minh Hoai, Dimitris Samaras