Publications

Learning to Reconstruct 3D Manhattan Wireframes from a Single Image

ICCV 2019

Published October 27, 2019

Yichao Zhou, Haozhi Qi, Simon Zhai, Qi Sun, Zhili Chen, Li-Yi Wei, Yi Ma


Research Area:  AI & Machine Learning