Publications

PlenoPatch: Patch-based Plenoptic Image Manipulation

IEEE Transactions on Visualization & Computer Graphics (TVCG'16)

Published February 19, 2016

Fang-Lue Zhang, Jue Wang, Eli Shechtman, Zi-Ye Zhou, Jia-Xin Shi, Shi-Min Hu