Publications

Rating Image Aesthetics Using Deep Learning

IEEE Transactions on Multimedia 17(11): 2021-2034

Published November 1, 2015

X. Lu, Zhe Lin, Hailin Jin, Jianchao Yang, Jue Wang