Publications

Rating Image Aesthetics Using Deep Learning

IEEE Transactions on Multimedia 17(11): 2021-2034

Publication date: November 1, 2015

X. Lu, Zhe Lin, Hailin Jin, Jianchao Yang, Jue Wang