Publications

Subcategory-Aware Object Detection

Signal Processing Lett. 22(9): 1472-1476 (2015)

Publication date: February 1, 2015

X. Yu, Jianchao Yang, Zhe Lin, Jue Wang, T. Wang, T. Huang