Publications

Publication date: June 17, 2024

Synergistic Global-space Camera and Human Reconstruction from Videos

CVPR 2024

Yizhou Zhao, Tuanfeng Y. Wang, Bhiksha Raj, Min Xu, Jimei Yang, Chun-Hao Paul Huang
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

ProMark: Proactive Diffusion Watermarking for Causal Attribution

CVPR 2024

Vishal Asnani, John Collomosse, Tu Bui, Xiaoming Liu, Shruti Agarwal
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

Putting the Object Back into Video Object Segmentation

CVPR 2024

Ho Kei Cheng, Seoung Wug Oh, Brian Price, Joon-Young Lee, Alexander Schwing
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

AT-EDM: Attention-Driven Training-Free Efficiency Enhancement of Diffusion Models

CVPR 2024

Hongjie Wang, Difan Liu, Yan Kang, Yijun Li, Zhe Lin, Niraj K. Jha, Yuchen Liu
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

FlowTrack: Revisiting Optical Flow for Long-Range Dense Tracking

CVPR 2024

Seokju Cho, Jiahui (Gabriel) Huang, Seungryong Kim, Joon-Young Lee
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

MaGGIe: Masked Guided Gradual Human Instance Matting

CVPR 2024

Chuong Minh Huynh, Seoung Wug Oh, Abhinav Shrivastava, Joon-Young Lee
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

IMPRINT: Generative Object Compositing by Learning Identity-Preserving Representation

CVPR 2024

Yizhi Song, Zhifei Zhang, Zhe Lin, Scott Cohen, Brian Price, Jianming Zhang, Soo Ye Kim, He Zhang, Wei Xiong, Daniel Aliaga, Price
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

Customization Assistant for Text-to-image Generation

CVPR 2024

Yufan Zhou, Ruiyi Zhang, Jiuxiang Gu, Tong Sun
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

Generative Rendering: Controllable 4D-Guided Video Generation with 2D Diffusion Models

CVPR 2024

Shengqu Cai, Duygu Ceylan, Matheus Gadelha, Chun-Hao Paul Huang, Tuanfeng Y. Wang, Gordon Wetzstein
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Graphics (2D & 3D)

Publication date: June 17, 2024

Video-P2P: Video Editing with Cross-attention Control

CVPR 2024

Shaoteng Liu, Yuechen Zhang, Wenbo Li, Zhe Lin, Jiaya Jia
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

FairDeDup: Detecting and Mitigating Vision-Language Fairness Disparities in Semantic Dataset Deduplication

CVPR 2024

Eric Slyman, Stefan Lee, Scott Cohen, Kushal Kafle
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video
 • Adobe Research icon Natural Language Processing

Publication date: June 17, 2024

TRINS: Towards Multimodal Language Models that Can Read

CVPR 2024

Ruiyi Zhang, Yanzhe Zhang, Jian Chen, Yufan Zhou, Jiuxiang Gu, Changyou Chen, Tong Sun
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video
 • Adobe Research icon Document Intelligence
 • Adobe Research icon Natural Language Processing

Publication date: June 17, 2024

Brush2Prompt: Contextual Prompt Generator for Object Inpainting

CVPR 2024

Mang Tik Chiu, Yuqian Zhou, Lingzhi Zhang, Zhe Lin, Connelly Barnes, Sohrab Amirghodsi, Eli Shechtman, Humphrey Shi
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

Diffusion Handles: Enabling 3D Edits for Diffusion Models by Lifting Activations to 3D

CVPR 2024

Karran Pandey, Paul Guerrero, Matheus Gadelha, Yannick Hold-Geoffroy, Karan Singh, Niloy J. Mitra
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video
 • Adobe Research icon Graphics (2D & 3D)

Publication date: June 17, 2024

MeLFusion: Synthesizing Music from Image and Language Cues using Diffusion Models

CVPR 2024

Sanjoy Chowdhury, Sayan Nag, Joseph K J, Balaji Vasan Srinivasan, Dinesh Manocha
CVPR Highlight
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

SmartMask: Context Aware High-Fidelity Mask Generation for Fine-grained Object Insertion and Layout Control

CVPR 2024

Jaskirat Singh, Jianming Zhang, Qing Liu, Cameron Smith, Zhe Lin, Liang Zheng
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

Holo-Relighting: Controllable Volumetric Portrait Relighting from a Single Image

CVPR 2024

Yiqun Mei, Yu Zeng, He Zhang, Zhixin Shu, Xuaner Zhang, Sai Bi, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Vishal M. Patel
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon AR, VR & 360 Photography
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement

CVPR 2024

Mengwei Ren, Wei Xiong, Jae Shin Yoon, Zhixin Shu, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Guido Gerig, He Zhang
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video

Publication date: June 17, 2024

UniHuman: A Unified Model for Editing Human Images in the Wild

CVPR 2024

Nannan Li, Qing Liu, Krishna Kumar Singh, Yilin Wang, Jianming Zhang, Bryan A Plummer, Zhe Lin
 • Adobe Research icon AI & Machine Learning
 • Adobe Research icon Computer Vision, Imaging & Video
1 2